2017 RESULTS:

-Erika Shinzato
1221 S Hacienda Blvd
Hacienda Heights, CA 91745
Phone: 323-314-3998
erikashinzato.com